பதிவு இல: JA/TE/10
தலைமேல் இடி விழுந்தாலும் வருத்தப்படவே மாட்டோம்!